Top publications
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years. It is the largest number h such that h articles published in 2014-2018 have at least h citations each.hide
h5-median for a publication is the median number of citations for the articles that make up its h5-index.hide
Publicationh5-indexh5-median
1.Актуальні проблеми економіки2027
2.Інформаційні технології і засоби навчання1925
3.Економіка АПК1723
4.Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії1422
5.Економіка України1421
6.Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя: Економiка1418
7.Бізнес Інформ1416
8.Вісник Національного банку України1321
9.Молодий вчений1317
10.Інвестиції: практика та досвід1219
11.Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта1218
12.Проблеми економіки1218
13.Маркетинг і менеджмент інновацій1216
14.Управління розвитком складних систем1120
15.Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка1117
16.Облік і фінанси1116
17.Фінансовий простір1114
18.Науковий вісник Полісся1113
19.Системи обробки інформації1113
20.Економіка та держава1016
21.Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку1015
22.Економічний аналіз1015
23.Економічний форум1014
24.Запорізький медичний журнал1014
25.Міжнародний науковий журнал Інтернаука1014
26.Вісник економіки транспорту і промисловості1013
27.Вісник соціально-економічних досліджень1013
28.Ефективна економіка1013
29.Комп'ютер у школі та сім'ї1013
30.ScienceRise1012
31.Інноваційна економіка1012
32.Вісник НАН України1012
33.Економічний нобелівський вісник1012
34.Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка1011
35.Вісник Київського національного торговельно-економічного університету915
36.Український вісник психоневрології915
37.Вісник Вінницького політехнічного інституту914
38.Демографія та соціальна економіка914
39.Економіка: реалії часу914
40.Економічний вісник Донбасу914
41.Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти.-Кіровоград914
42.Соціально-трудові відносини: теорія та практика914
43.Path of Science913
44.Бібліотечний вісник912
45.Науковий вісник НЛТУ України911
46.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право911
47.Юридичний вісник. Повітряне і космічне право911
48.Економіст910
49.Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка910
50.Технологічний аудит та резерви виробництва910
51.Фізико-математична освіта818
52.Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки812
53.Економіка і прогнозування812
54.Економічний вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут812
55.Економічний простір812
56.Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування811
57.Державне управління та місцеве самоврядування811
58.Науковий журнал Техніка та енергетика811
59.Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія: Економіка811
60.Освітологічний дискурс811
61.Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування811
62.Теорія і практика управління соціальними системами811
63.Форум права811
64.Вища освіта України810
65.Вісник Книжкової палати810
66.Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки810
67.Економічний вісник університету. Збірник наукових праць учених та аспірантів810
68.Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство810
69.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП Драгоманова Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)810
70.Психологія і суспільство810
71.Регіональна економіка810
72.Формирование рыночных отношений в Украине810
73.Безпека інформації89
74.Вісник Національної академії правових наук України89
75.Економіка. Управління. Інновації89
76.Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)89
77.Наукові вісті НТУУ КПІ89
78.Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв'язку89
79.Право і суспільство89
80.Спортивна наука України89
81.Теорія та практика державного управління89
82.Інформаційні технології в освіті717
83.Наукові праці Вінницького національного технічного університету717
84.Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція716
85.Український соціум715
86.Вісник Національної академії державного управління при Президентові України714
87.Міжнародна економічна політика713
88.Міжнародні відносини Серія" Економічні науки713
89.Физиология растений и генетика713
90.Международный научный журнал712
91.Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК712
92.Системи озброєння і військова техніка712
93.Экономика пищевой промышленности712
94.Ефективність державного управління711
95.Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил711
96.Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка711
97.Український кардіологічний журнал711
98.Український педагогічний журнал711
99.Вісник економічної науки України/Вестник экономической науки Украины710
100.Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво710
Dates and citation counts are estimated and are determined automatically by a computer program.